HUUROVEREENKOMST ELECTRISCHE FIETS STROMER ST1X

Ondergetekende

  • SEASONS KNOKKE VOF , DUMORTIERLAAN 97 te 8300 KNOKKE-HEIST, btw BE0844.725.983

Hierna te noemen VERHUURDER

En

  • Naam :

Adres :

Telefoonnummer : 

Identiteitsnummer : 

Hierna te noemen HUURDER

Tussen beide partijen is het volgende overeen:

Verhuurder verklaart de hieronder omschreven fiets te hebben verhuurd en in goede staat te hebben afgeleverd aan huurder, die verklaart deze te hebben gehuurd en in goede staat in ontvangst te hebben genomen van de verhuurder,

Merk fiets : Stromer St1x / nummer 

Maat :

Serienummer :  

Opmerkingen : 

De fiets wordt aangeboden met een extra fietsslot en 1 fietssleutel. Bij aanvang van de huurperiode betaalt de huurder een waarborgsom van 250€ in contanten, dewelke na de huurperiode wordt verrekend met de huurprijs en eventuele gebreken/bijkomende kosten. Bij het huren van een periode langer dan 1 dag wordt een oplader meegeleverd en bedraagt de waarborgsom 500€.

Huurprijs : 

Huurperiode (datum en uur): 

De fiets(en) dienen steeds ingeleverd te worden ten laatste vóór 18u. Indien de fiets niet vóór 18u wordt binnengebracht, wordt automatisch een nieuwe daghuur in rekening gebracht en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht.)

Het volgende wordt overeengekomen tussen beide partijen:

Artikel 1

De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fiets en alle voorzorgen te nemen, nodig ter bescherming tegen beschadiging, verlies of diefstal. De fietsen zijn geen mountainbikefietsen en het is niet toegelaten ermee op het strand, in de duinen of crossparcours te rijden. Het bagagerek mag enkel gebruikt worden om een extra mand op te bevestigen. Het is niet toegelaten personen te vervoeren op het bagagerek.

Artikel 2

De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies of diefstal.

Artikel 3

Het is de huurder niet toegestaan om zonder toestemming van de verhuurder reparaties aan de fiets te (laten) verrichten.

Artikel 4

  • De huurder is aansprakelijk voor alle schade door hem toegebracht aan de fiets gedurende de huurperiode, alsook de daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet door schuld van de huurder en ongeacht of er sprake is van overmacht.
  • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade veroorzaakt door bijrijder(s) of derden.
  • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes e.d. die aan de verhuurder met betrekking tot de fiets worden opgelegd gedurende de huurperiode.

Artikel 5

De verhuurder is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, overlijden, schade aan eigendommen (gereedschappen en fietsen), materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke ander factor buiten hun schuld. Door ondertekening van deze overeenkomst, wordt de verhuurder gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.

Artikel 6

Voor eventuele kosten en/of schade, welke door de huurder mocht(en) zijn ontstaan ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies van de fiets met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmode kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de gehuurde fiets aan de verhuurder voldoen.

Artikel 7

In geval van schade, verlies of diefstal, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder van de fiets en opgetreden met betrekking tot de fiets en/of enig daarbij behorende andere zaak dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij nalaten van deze genoemde kennisgeving en bij het niet opvolgen van de instructies zal de huurder voor de door dit verzuim eventueel door de verhuurder te lijden schade aansprakelijk zijn.

Artikel 8

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde te ontbinden, zonder rechtelijke tussenkomst, indien blijkt dat de fiets door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt. (zie o.a. artikel 1)

Artikel 9

Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte ze zijn hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en de fiets in goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden van de fietsverhuur Seasons Knokke, welke als bijlage 1 van deze overeenkomst zijn toegevoegd.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt

Datum Te

Handtekening en naam huurder Handtekening en naam verhuurder

BIJLAGE 1 bij HUUROVEREENKOMST ELECTRISCHE FIETS STROMER ST1X

– De persoon (huurder) die het huurcontract aangaat, moet 18 jaar of ouder zijn, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en is verantwoordelijk voor de fiets en bijhorende zaken gehuurd op zijn/haar naam.

– In de huurovereenkomst is de huurperiode en het tarief overeengekomen. Het is de huurder niet toegestaan de fiets te verhuren.

– indien de huurder de fiets niet op het afgesproken tijdstip, bepaald in de huurovereenkomst, terugbrengt, heeft de verhuurder het recht om de huursom evenredig te verhogen en ook eventuele kosten van gevolgschade aan de huurder in rekening te brengen. 

– De verhuurder zorgt ervoor dat de fiets voor aanvang van de huurperiode in goede staat verkeert. De huurder vergewist zich vooraf van de goede staat van de gehuurde fiets (eventuele opmerkingen worden in de huurovereenkomst genoteerd).

– Bij reservatie per email of telefonisch is deze pas definitief bij betaling van de huurprijs op bankrekening van SEASONS KNOKKE. 

  • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de huurder volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • annuleren tot 14 dagen voor aanvang van de huurperiode is kosteloos
  • tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragende annuleringskosten 50% van de huursom
  • bij annuleren binnen de 7 dagen voor aanvang van de huurperiode bedragen de annuleringskosten 100% van de huursom.

– Bij het huren van de fiets wordt een huurovereenkomst in 2 exemplaren ingevuld, ondertekent en een waarborgsom van 250€ in contanten betaald. Bij een huurovereenkomst langer dan 1 dag wordt een waarborgsom van 500€ in contanten betaald. De huurder verbindt zich ertoe het gehuurde object aan het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te brengen. Bij het inleveren van de fiets wordt de waarborgsom terugbetaald, waarbij verrekening met de huursom plaatsvindt. Bij beschadiging of defecten aan de fiets of toebehoren die niet te wijten zijn aan normale slijtage wordt de waarborgsom voor het bedrag van de schade ingehouden. Prijslijst herstellingskosten ligt ter inzage in de winkel.

– Indien het bedrag van de schade groter is dan de waarborgsom, dient de huurder dit bijkomende bedrag onmiddellijk te voldoen. De huurder is gehouden elke schadegeval of ongeval onmiddellijk te melden aan de verhuurder, dit ten laatste bij inlevering van de fiets.

– Er wordt geen teruggave gegeven wanneer de fiets eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken huurperiode.

– In geval van lekke band of pech is de huurder zelf verantwoordelijk voor het retour brengen van de fiets. Daar waar mogelijk probeert de verhuurder het probleem op te lossen. Eventuele kosten hiervoor vallen ten laste van de huurder. Mocht zoiets onderweg gebeuren, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de verhuurder.

– De fiets wordt in perfecte staat overhandigd en is niet verzekerd. De huurder is ten allen tijde verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal, zowel bij ongeval, beschadiging, overtreding, verlies als diefstal.

– Seasons Knokke VOF is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongelukken, schade aan eigendommen, materiële schade veroorzaakt door derden of andere facturen buiten de schuld van Seasons Knokke VOF. Huurder wordt verzocht een huurovereenkomst en een vrijwaringsclausule te tekenen bij aanvang van de huurperiode. Met ondertekening van deze vrijwaringsclausule wordt Seasons Knokke VOF gevrijwaard van aanspraken dienaangaande.

– Bij diefstal is de huurder aansprakelijk voor de nieuwwaarde van de gehuurde fiets.

– De huurder is verplicht om goede zorg te dragen voor de fietsen en alle voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de fiets(en) te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal. Bij één van bovenstaande situaties zijn de kosten van reparatie of vervanging voor rekening van de huurder.

– De verantwoordelijkheid voor het opvolgen van de Belgische verkeersregels zijn voor de huurder.

– Met het ondertekenen van de huurovereenkomst verklaart de huurder op de hoogte te zijn van hoe hij/zij met de fiets moet omgaan en hoe de fiets in een goede staat te houden. De huurder gaat tevens akkoord met de Algemene Voorwaarden Fietsverhuur SEASONS KNOKKE VOF.